20 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center หรือ CATTC) และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Science and Technology Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงาน “The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation” ภายใต้งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 (The 16th China-ASEAN Expo) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศไทยจำนวนมากกว่า 20 ราย

ภายในงานดังกล่าว ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาพิเศษในช่วง ASEAN Plus Three Young Scientist Innovation Forum ในหัวข้อ “A Role of NSTDA in People Development and People to People Cooperation on S&T between Thailand and China” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ภายใต้บริบทและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง สวทช. ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดช่วงอายุ เช่น โครงการ KidBright และ FabLab มุ่งส่งเสริมเยาวชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งานง่าย และสร้างแรงบันดาลใจด้าน วทน. แก่เยาวชนไทย นอกจากนั้น

ดร.ณรงค์ ได้กล่าวถึงกลไกการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย - จีน ผ่านโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย - จีน ซึ่ง สวทช. เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศและจีนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและจีน รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยและจีน ตามความต้องการของนักวิจัยและผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน

พร้อมกันนี้ ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนในการอภิปราย (Panel Discussion) ภายใต้หัวข้อ China-ASEAN Young Scientist Exchange Program ในฐานะที่เคยเป็นตัวแทนของ สวทช. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย (ในปี พ.ศ. 2558) ไปปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 เดือน ภายใต้โครงการ Talented Young Scientists Program (TYSP) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกในการไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน - อาเซียน เพื่อจัดตั้งโปรแกรมความร่วมมือระหว่างไทยและจีนอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการสนับสนับความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างไทย - จีนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย - จีน (ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน และ ไทย) ซึ่ง สวทช. เป็นผู้ดำเนินการหลักในฝ่ายไทย

งาน China-ASEAN Expo เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทุกปีที่นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การค้า วัฒนธรรม รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย สวทช. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญของไทยที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนด้าน วทน. ของไทยเข้าร่วมงานเป็นประจำทุกปี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป