9 ก.ค. 62 ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ - นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย

เปิดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อนำเสนอผลสรุปในการทดสอบและศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรับฟัง

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เป็นที่ปรึกษาในการดำเนิน “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อทดสอบและศึกษาแนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง ทั้งในด้านเทคนิค และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ในบริบทเทคโนโลยีและต้นทุนด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยโครงการฯ ได้มีการศึกษาคุณสมบัติไอโอดีเซลที่เหมาะสมสำหรับการผสมในน้ำมันดีเซลที่สัดส่วนร้อยละ 10 หรือ B10 และหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ผลิตไบโอดีเซล และผู้ผลิตรถยนต์ จนได้รับการยอมรับและประกาศเป็นมาตรฐานไปโอดีเซล B100 และน้ำมันเครื่อง B10 เมื่อ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โอกาสนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ร่วมกับเอ็มเทค จัดงานนำเสนอผลสรุปการศึกษาของโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้าน ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบหมายให้ สวทช. โดยเอ็มเทค ดำเนินการขยายผลกระบวนการ H-FAME (เฮช-เฟม) ในการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล สู่การผลิตระดับโรงงานสาธิต ซึ่งได้มีการผลิต H-FAME (เฮช-เฟม) เพื่อผสมในดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 สำหรับการทดสอบในรถกระบะ 8 คัน ๆ ละ 100,000 กิโลเมตร และนำร่องใช้ B10 กว่า 99,000 ลิตร ในยานยนต์หลากหลายประเภทกว่า 158 คัน ซึ่งการจัดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ามันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังสรุปผลการศึกษาโครงการฯ

ทั้งนี้ ภายในงาน มีการนำเสนอหัวข้อการศึกษาภายใต้โครงการฯ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล” โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น Mr. Shigeaki Kataoka, Assistant to General Manager, Overseas Biofuel Development, Idemitsu ตามมาด้วยหัวข้อเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติน้ามันไบโอดีเซลในห้องปฏิบัติการ” โดย ดร. อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ จากเอ็มเทค สวทช. ถัดมาเป็นหัวข้อเรื่อง “การเก็บตัวอย่างน้ามันไบโอดีเซลและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันดีเซลในระบบจัดเก็บและจัดจาหน่าย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลให้กับโรงงานสาธิต” โดย ดร. นุวงศ์ ชลคุป จากเอ็มเทค สวทช. และสุดท้ายกับหัวข้อเรื่อง “การทดสอบความเข้ากันได้ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การทดสอบความทนทานและการสึกหล่อของเครื่องยนต์ และการนาร่องการใช้น้ามันบี 10 ในภาคขนส่ง” โดย ดร. มานิดา ทองรุณ จากเอ็มเทค สวทช.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป