นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิด 'กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว' ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

โดยมี ครูและนักเรียน จาก โรงเรียนหลัก 67, วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย รวม 26 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จากความร่วมมือของ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมชลประทาน และ สสวท. ร่วมดำเนินงาน

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเปิดงานว่า สืบเนื่องจากโครงการพระราชดำริให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนหลัก 67 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ให้ความช่วยเหลือมาแล้ว3 ปี (ตั้งแต่ปี 2559) โดยเมื่อปี 2561 ได้เพิ่มทักษะการเรียนการสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่ คณะครูวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหลัก 67 และ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์

  

ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อพัฒนาครู นักเรียน ทั้ง2 แห่ง ให้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้จัดได้เตรียมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานบอร์ด KidBright เบื้องต้น อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามหวังว่าการอบรมฯ ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แก่คณะครูนักเรียนจาก สปป. ลาว ตลอดจนช่วยเพื่อผสานความสัมพันธ์ไทย-ลาว ที่แนบแน่นสืบต่อไป

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ซึ่งพื้นที่ในภูมิภาคของเรายังต้องการความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการใช้งานบอร์ด KidBright เบื้องต้น เยาวชนจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย และอยากให้เยาวชนศึกษาวิทยาศาสตร์คำนวณ ซึ่งเป็นองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจสังคมโลกมากขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณพันธมิตร นักวิชาการ นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำให้การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษใหม่ต่อไป

โอกาสนี้คณะผู้เข้าอบรมยังได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab หรือ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความเป็นนวัตกรแก่เด็ก เยาวชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมต่างๆ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทดลองและสร้างชิ้นงานจากวัสดุ เช่น 3D Printer Lacer cutter เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้วในวันสุดท้ายของการอบรม คณะผู้เข้าอบรม จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ครูและนักเรียนไทย ในการแข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้นในกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ และ สวทช. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ นักเรียน สามเณร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้นำเสนอผลงานของตนเองในเวทีระดับประเทศด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป