ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ - รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาสุดยอดนักประดิษฐ์ผู้ชนะการแข่งขันใน “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (The 12th Thailand Robot Design Camp : RDC2019)” ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานโครงการ RDC 2019 กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการแพทย์ การศึกษา การเกษตร ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (Robot Design Contest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์ และพิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับในปี 2562 นี้ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019) ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” โดยเอ็มเทค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 202 คน จาก 37 สถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 88 คน จาก 32 สถาบันการศึกษา และได้จัดให้มีการแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 โดยเก็บตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้โจทย์ที่กำหนดคือ “Robot for a Greener Planet” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งมวลชนทางราง ที่ตอบโจทย์เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านการลงทุนและทางเศรษฐกิจ ระบบรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงยังบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งระบบรองที่สามารถพาผู้โดยสารที่อยู่ตามบ้านหรือตามจุดรับส่งต่าง ๆ ไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าระบบรางที่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวก ประหยัด และรวดเร็วได้ หรือที่เรียกว่า First mile/last mile service และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยทีมชนะเลิศจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

“เอ็มเทค สวทช. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวทีการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งนอกเหนือจากการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่าง IDC RoBoCon 2019 ที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐเมริกาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” ดร.จุลเทพ กล่าวในตอนท้าย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป