4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพลังไทย อาคาร 1 ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “การนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์” โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ไปใช้สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรให้เกษตรกรนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า เสริมรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาว สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความพร้อมในหลายๆ ด้านทั้งงานวิชาการ เทคโนโลยี บุคลากร มีศักยภาพในการส่งต่อความรู้ไปสู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างความร่วมมือจะเป็นก้าวเล็กๆ ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในชุมชน โดย สวทช. จะเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และร่วมกันสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป