29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช. ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศมาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

สถานีวัดอากาศอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่วัดสภาพบรรยากาศเพื่อเก็บวัดข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งเพื่อศึกษาสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และทิศทางของแสง สถานีฯสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเชื่อมต่อของระบบเซนเซอร์ ส่วนระบบแบตเตอรี่ ส่วนบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง
ส่วนประกอบ : 3 ส่วนหลักสำคัญ คือ

  

1.แผงควบคุมสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ทำหน้าที่อ่านค่าเซนเซอร์ต่างๆ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เซนเซอร์วัดความเข้มของแสงอาทิตย์ วัดปริมาณน้ำฝน แล้วบันทึกค่าไว้ในหน่วยความจำและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปเครื่องแม่ข่ายข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่ GPRS เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแผงควบคุมจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและใช้พลังงานจากแบตตอรี่ในเวลากลางคืน
2.แบตเตอรี่ เป็นชนิด Seal Lead Acid ให้ประจุไฟฟ้า 12v 9.6ah มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี
3.เซนเซอร์ที่ใช้ในสถานีตรวจอากาศทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยติดตั้งกับที่ยึดและลากสายไปยังตัวบันทึกข้อมูลโดยสัญญาณเอาต์พุตข้อมูลของเซนเซอร์จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยเซนเซอร์ที่ติดตั้งประกอบด้วย เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และความเข้มแสง
สามารถติดตามผลการทำงานของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ผ่านทางเว็บไซต์โดย htpp://agritronics.nstda.or.th

เนคเทคดำเนินการติดตั้งสถานีวัดอากาศอัตโนมัติจำนวน 122 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ สถานที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับปีงบประมาณ 2561ส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 102 สถานี เพื่อที่กรมฯจะได้นำข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศไปใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป