28 มีนาคม 2562 ที่อาคารโดมบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนากำลังคนอย่างใกล้ชิด ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภายใต้การดูแลบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 สถาบัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศใน 5 สาขาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 10 อุตสากรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยด้านงบประมาณคนละกึ่งหนึ่ง รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย การร่วมดูแลให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา (Mentoring) ระหว่างอาจารย์ มธ. และนักวิจัย สวทช. เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง

 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิจัย เติบโตไปพร้อมรองรับกับการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศได้ในยุทธศาสตร์เป้าหมายร่วมกัน 5 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสุขภาพและการแพทย์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

“สวทช. มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเชี่ยวชาญสูงในสาขาและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันของบุคลากรทั้งสองฝ่าย พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัย สวทช. ได้ร่วมทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และสนับสนุนความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของ สวทช. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการตามข้อตกลงนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วย สวทช. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศอย่างยิ่ง อีกทั้ง สวทช. และ มธ. ต่างเข้าใจถึงบทบาทและความเชื่อมโยงระหว่าง 2 สถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและมีจำนวนเพียงพอที่จะสนับสนุนและรองรับกับการขยายตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนารากฐานสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป