สวทช สสวท. เครือข่ายมหาวิทยาลัย 21 สถาบันผนึกกำลังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าทายเด็กรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ในอนาคต ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการถ่ายทอดต้นแบบจากห้องปฏิบัติการทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ดูแลแนะนำระหว่างการทำกิจกรรม

 

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนากิจกรรมเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเด็กได้ดำเนินการระยะเวลา  7 ปี  จึงรวบรวมแนวทางจัดกิจกรรม 7 แนวทาง ได้แก่ 1. เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง (Hands-on activity)  2. มีศิลปะการเรียงร้อยเรื่องราวและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและให้ประสบการณ์ที่มีความหมายกับชีวิตเด็ก (A meaningful learning experience)  3.เปิดโอกาสให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้เดิมกับสิ่งใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความรู้เดิม(Constructivism)  4.กิจกรรม ท้าทายความสามารถ ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป เหมาะสมกับวัย 5. พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมต่อยอดและลึกซึ้งอย่างเป็นระบบ (Spiral Curriculum)  6. สร้างบรรยากาศการทำงานนักวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าที่ดี และ 7.  กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม

 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  แปลงเรื่องยากน่าเบื่อให้เป็นเรื่องง่าย สนุกและท้าทาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำการค้นหาชื่อสิ่งมีชีวิตและศัพท์วิทยาศาสตร์ที่จำแสนยากเย็นมาเปลี่ยนเป็นเกมสนุกให้เด็กจำง่ายและน่าสนใจชื่อว่า “จิ๊กซอว์รอชื่อ” เด็กค้นหาและจำแนกผีเสื้อแสนสวยนานาชนิด สังเกตและเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มผีเสื้อแต่ละชนิด
ความคิดสร้างสรรค์ฝังอยู่ตัวเด็กอยู่แล้ว เพียงรอจุดไฟให้ลุกโชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เด็กโดยให้เด็กคิดค้นสูตรขนมถ้วยฟูสุขภาพแสนอร่อย และฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านลงมือทำและชิมขนมอย่างสนุกสนาน แนวคิดการคำนึงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยเลือก นกยูงไทย สัตว์ที่สวยงามและปัจจุบันอยู่ในวิกฤติและมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ นกยูงไทยอาศัยอยู่ในพะเยาจำนวนมาก  จึงพัฒนากิจกรรม รักษ์นกยูง เด็กๆ สนุกกับเรียนรู้ตั้งแต่รูปร่างลักษณะ พฤติกรรมที่น่าสนใจผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ ศึกษาเกี่ยวกับอาหารนกยูง และสร้างสรรค์ซุ้มดูนกยูงด้วยตัวเอง นักจัดกิจกรรมเยาวชนที่ดี ควรคำนึงถึงธรรมชาติของเด็กที่อยู่ในวัยชอบเล่นสนุกและไม่คิดกรอบความคิดทำตามขั้นตอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีออกแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์ของเล่นและของใช้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น รถพลังลม ต้นไม้หลากสีโครมาโทกราฟี  และความงามผ่านผืนผ้ามัดย้อมผ่านภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้ เปลือกต้นนนทรี ใบหูกวาง ใบตะขบ

 

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและช่วยฝึกทักษะการคิด ตลอดจนนำไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนากิจกรรมแผนที่ปริศนา เด็กๆ สนุกกับทำแผนที่ด้วยตนเอง เรียนรู้ตำแหน่ง ทิศทางและระยะทาง  เรียนลักษณะภูมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาผ่านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป