11 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2562” จำนวน 87 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัย ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมว่า การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำเป็นต้องมีบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีความสามารถและจำนวนเพียงพอ การบ่มเพาะและปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักและสนใจในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นการวางรากฐานการสร้างและพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืน จากจุดแข็งของ สวทช. ที่มีศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้งสี่ศูนย์ (ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค และนาโนเทค) มีนักวิจัยที่มีความสามารถทำงานวิจัยเต็มเวลา ทำให้ศูนย์วิจัยทั้งสี่ศูนย์เหมาะสมจะเป็นแหล่งบ่มเพาะและฝึกทักษะเยาวชนที่มีความสามารถและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

“สวทช. โดยสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน เป็นปีที่สอง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โดยเฉพาะ ม.4-ม.5 นอกเหนือจากการเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม ได้มาฝึกปฏิบัติการวิจัย เรียนรู้ว่านักวิจัยอาชีพในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง โดยโครงการมีระยะเวลา 9 สัปดาห์ ที่จะช่วยทำให้น้องๆ ได้รู้จักและค้นพบความชอบของตัวเอง รุ่นก่อนหน้านี้มีนักเรียนบางคนชอบและช่วงปิดเทอมสั้นๆ ในเดือนตุลาคม ขอมาฝึกงานอีกครั้ง หรือบางส่วนขอให้พี่ๆ นักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงในโครงงานที่ทำที่โรงเรียน โครงการหวังว่านักเรียนที่มาร่วมฝึกทักษะจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์กลับไปกับการเรียนในช่วงต่อๆ ไป”

 

ภายหลังการเปิดงาน ในวันแรกของการปฐมนิเทศ น้องๆ ที่ร่วมฝึกทักษะวิจัยยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ “อุทยานวิทยาศาสตร์” โดย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. รวมถึงการปฏิบัติตนทั่วไปและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเข้าฝึกทักษะวิจัย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยพี่ๆ จากฝ่ายบุคคล สวทช. ก่อนที่น้องๆ จะเริ่มเข้าฝึกทักษะการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2562 รวม 9 สัปดาห์เต็ม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป