สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมบ่มเพาะและได้รับสนับสนุนการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ดำเนินกิจกรรม “Technology For Better Society” ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคม ใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคใต้ จ.สงขลา ได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียงให้แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการร่วมให้คำปรึกษา นับเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับเทคโนโลยีจะได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในโครงการต่างๆ ของ สวทช. ร่วมกันส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมในกิจกรรม Technology For Better Society โดยรวบรวมเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ซึ่งทุกเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกมาจากเกณฑ์ด้านมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีรางวัลที่ได้จากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างนักธุรกิจภูมิภาคและผู้ประกอบการเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะสามารถทำให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการมอบเทคโนโลยีใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการสนับสนุนธุรกิจ

“การส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมแก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ได้มีความร่วมมือเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการในโครงการของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. คือ บริษัทดาต้าเบสคอมเมิร์ซ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เช่น ระบบดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ ระบบเฝ้าระวังการหกล้ม ระบบบริหารโรงพยาบาล เป็นต้น โดยได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง ที่เป็นระบบ fall detection พร้อมฮาร์ดแวร์ IoT 6 ชุด และซอฟต์แวร์ Data Center และ Interface กับข้อมูลโรงพยาบาล ให้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มูลค่ารวม 400,000 บาท ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมให้คำปรึกษาผ่านโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล 2P@Safety Tech (Patient and Personnel Safety) นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพในท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมอบเทคโนโลยีให้แก่จังหวัดอุดรธานี และกลุ่ม 8 จังหวัดอีสานตอนล่างแล้ว จำนวนรวมกว่า 10 เทคโนโลยี มูลค่ารวม 12 ล้านบาท” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

    

ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. มีพันธกิจในการสนับสนุนและช่วยผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง เช่น Software, Material, Machinery, Medical, Agricutural, Electronics, Energy ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานและการลงทุนให้กับประเทศ มีโครงการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะมากมาย ได้แก่ โครงการ Startup Voucher, โครงการ Food Accelerate, โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC), โครงการ Success, โครงการ Bio Based Start up และโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี (Young Techno Prenueur)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป