ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จัดกิจกรรมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระหว่างวันที่ 4 – 8  กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

 

ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สวทช.ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก โครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนหลัก 67 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนหลัก 67 ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559

 

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเลขานุการโครงการฯ ได้แก่ สวทช. จะได้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดการตอนรับคณะครูทุกท่าน ซึ่งในครั้งนี้ทาง สวทช. ได้เตรียมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้หลากหลายกิจกรรม ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น

 

การเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ หรือ ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นที่จัดขึ้น ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยเน้นกิจกรรมที่จุดประกายความคิด สร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ เรื่อง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง การเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจ ที่สนใจ เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืช การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช โดยมีนักวิจัยของ สวทช. เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ การเยี่ยมชม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทางด้านด้านการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางชนิดใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพร การเยี่ยมชม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยยึดหลักการ "ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ" นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพอื่นๆจากผลผลิตจากสภาพธรรมชาติที่ดีอันเนื่องมาจากโครงการฯ เช่น การใช้พืชที่ปลูกไว้ใช้ในการกรองน้ำเสีย เช่น กกธูป เพื่อทำจักสาน การทำประมงและจับสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป