วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) Thai Craft Studio จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิถี-วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย" ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสืบสานงานศิลป์โบราณขั้นสูง ให้คงความงดงาม มีชีวิตและจิตวิญญาณ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความรักในงานศิลปะไทย สร้างช่างหัวโขนไทยเลือดใหม่ ให้ขับเคลื่อนและคงไว้ซึ่งความงดงามของแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาโดย ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การเสวนาภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานช่างศิลป์ไทย (เข้าถึงเนื้อหาเรื่องงานศิลป์ "โขน ลิเกทรงเครื่อง หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก และนาฏยศิลป์" ได้ที่ https://oer.learn.in.th)

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วิถี - วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย"

หัวข้อการบรรยายและเสวนาภายในงาน

  • การบรรยายเรื่อง "วิถี - วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทยในยุคโบราณ"
    บรรยายโดย คุณวรวินัย หิรัญมาศ และ ผศ. สุรัฐ บุญทรง
  • การบรรยายเรื่อง "วิถี - วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทยในยุคปัจจุบัน"
    บรรยายโดย ครูศักดิ์ชัย ยังเขียวสด ครูบุปผา ล้วนวิลัย และคุณจิตตรมย์ แสงสว่าง
  • การบรรยายเรื่อง "การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ในการสร้างงาน"
    บรรยายโดย คุณวรวินัย หิรัญมาศ ผศ. สุรัฐ บุญทรง ครูศักดิ์ชัย ยังเขียวสด ครูบุปผาล้วนวิลัย คุณจิตตรมย์ แสงสว่าง และนางสาวเพียงอัมพร ทองยัง

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมนาวิชาการฯ

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป