วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย

ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีน้องๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 20 ฐาน โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมในงานโดยพร้อมเพรียง

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 ปีนี้มีชื่องานว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” จัด 2 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. การจัดงานทุกครั้ง สวทช. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตรของ สวทช. จากโรงเรียน และนักเรียนที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม ปีนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานแฝงด้วยสาระความรู้กว่า 20 ฐานกิจกรรม พร้อมโอกาสรับของขวัญและของรางวัลมากมาย

 

“กิจกรรมในงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และเน้นกลุ่มเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละปี จะมีเด็กระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แล้ว งาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้ประชาคม สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรของ สวทช. ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้มีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสในบริเวณใกล้เคียงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน”

 

ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ภายในงาน สำหรับเด็กอนุบาล 5 ฐาน ประกอบด้วย ฐานธัญพืชอะตอมสำหรับนก เพื่อเรียนรู้ชนิดของเมล็ดพืชต่างๆ ที่เป็นอาหารแก่สัตว์ปีก เช่น นก / ฐานโรงงานระบบย่อยอาหาร เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และระบบย่อยอาหาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ / ฐานรถพลังงานลม เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อม แล้วหันมาสนใจพลังงานสะอาด และนวัตกรรมระบบการขนส่งสมัยใหม่ที่คำนึงถึงพลังงานสะอาดมากขึ้น ผ่านกิจกรรมพูดคุยกับเด็กๆ ถึงการเดินทางโดยรถยนต์ รถที่เด็กนั่งมา มีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วชวนเด็กๆ คิดเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน “แล้วใครกันเป็นคนสร้างรถนะ / ฐาน “แมง” หรือ “แมลง” เด็กๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมแยกแยะความแตกต่างของแมลงกับแมง และต่อส่วนประกอบต่างๆ ของแมลง และ ฐานใบไม้จอมเขมือบ สนุกกับพืชกินแมลงที่มีความพิเศษสามารถจับสัตว์ขนาดเล็กมากินเป็นอาหารได้ เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

ขณะที่ฐานกิจกรรมสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา กว่า 13 ฐานกิจกรรม อาทิ ฐานไม้ดอกไม้ประดับในบ้าน เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณลักษณะและองค์ประกอบของไม้ดอก ไม้ประดับประเภทต่างๆ / ฐานบูมเมอแรง เพื่อให้เด็กได้เข้าใจหลักการพื้นฐานของบูมเมอแรง ที่เมื่อขว้างไปแล้วจะกลับมาที่เดิม / ฐาน EV Racing เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น และร่วมกิจกรรมบังคับรถบังคับและสร้างความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างรถยนต์กับรถไฟฟ้า

 

ฐาน Bioeconomic Decryption เกมวิทยาศาสตร์สนุกๆ เพื่อฝึกฝนการสังเกต คิดวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้ปริศนาคำที่เกี่ยวข้อกับวิทยาศาสตร์/bio-economy / ฐานพลาสติกแปลงร่าง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกล่องพลาสติก (PS6) ที่ใช้แล้ว โดยสามารถนำมาประดิษฐ์พวงกุญแจ และเข้าใจคุณสมบัติการยืดและหดตัวของพลาสติก / ฐานรวมพลังปราบจราจล หุ่นยนต์บุกเมือง เพื่อให้เด็กสังเกตการใช้เซนเซอร์ในหุ่นยนต์บังคับ และเข้าใจหลักการการทำงานพื้นฐานของเซนเซอร์บังคับทิศทาง / ฐานวิทยาศาสตร์ในป๊อปคอร์นและสลัด เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากอาหาร และการทำอาหาร / ฐานสนุกกับ Fabrication Laboratory สัมผัสเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบชิ้นงานอย่างรวดเร็ว

 

ฐานคัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กตระหนักถึงปริมาณขยะแล้วรู้รักสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง เช่น ช่วยลดปริมาณขยะลง ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ และช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร เป็นต้น / ฐานข้าวคนละคำ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยเรื่องข้าว มาให้เด็กๆ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของข้าว เริ่มตั้งแต่การงอกของเมล็ดข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยว และให้เด็กๆได้ลองแปรรูปข้าวจากข้าวสวยธรรมดาเปลี่ยนไอเดียใหม่เป็นเมนูเมี่ยงคำกรุบกรอบ และ ฐาน Sports Science ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ ที่แฝงอยู่ในกีฬาประเภทต่างๆ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ จากพันธมิตรและผู้สนับสนุนงาน ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด กับกิจกรรมการทดลองที่ให้เด็กได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยใช้หลักการหมุนของเพลา เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส แสงและเงาจากวัตถุเคลื่อนที่ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ สำหรับปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกิจกรรมจากบริษัท ซีพี เมจิ จำกัด และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาร่วมจัดกิจกรรมและคืนความสุขให้กับเด็กๆ ด้วย ตลอดจนภายในงาน ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบของของรางวัลมอบให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สำนักบริหารสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และบริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป