สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST - Tokyo Tech โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  โดยโครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.   วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2.   เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3.   วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE)
ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน TAIST-Tokyo Tech สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต   ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประชุมวิชาการไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี  ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

กำหนดการ (Schedule)
หลักสูตร เปิดรับใบสมัครผ่านทางเวบไซต์ สอบสัมภาษณ์* ประกาศผล**AE บัดนี้  – 8 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 2 เมษายน 2562 ICTES บัดนี้  – 14 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
SERE   * สอบภาษาอังกฤษในวันสอบสัมภาษณ์ **ประกาศผลทางเว็บไซต์ เริ่มเรียน สิงหาคม

หมายเหตุ: ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน TAIST-Tokyo Tech สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- จบหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาต่างๆ ดังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วนศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ
- เกรดปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยโดดเด่นหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการฯ (ดูรายละเอียดที่เวบไซต์โครงการฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทร. 02-5648016 ถึง 18
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: TAIST-Tokyo Tech
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

(หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป