เดอะ สตรีท รัชดา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศวิสัยทัศน์ เปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำบอร์ด KidBright ไปต่อยอดในกลุ่มนวัตกรไทย ให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย สร้างโอกาส มุมมองการพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวของประทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation โดยนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวถึง เป้าหมายในการเปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน นำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ไปพัฒนาต่อยอด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) ในกลุ่มนวัตกรไทย ส่งเสริมให้เกิดเป็น KidBright Community ในรูปแบบความร่วมมือจาก เมกเกอร์ (Maker) 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ Maker Club  ภูเก็ต Maker Club ขอนแก่น Maker Club  และ เมืองหลวง Maker Club เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ ร่วมกันพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถเพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE เมกเกอร์ (Maker) ทั้ง 4 ภาค จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนวัตกรไทยในแต่ละพื้นที่ แล้วนำพลังของ Community มาร่วมกันสร้างให้เกิด KidBright : Community–base STEM Education Platform ของประเทศ นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

 

ภายในงานมีหัวข้อเสวนาและการบรรยาย KidBright ที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ยังมีบูธจัดแสดงผลงานการประกวดแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright:  Youth’s Coding Competition (YCCK2018) จากเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ ทั้ง 29 โครงงาน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะไปศึกษาดูงานที่ Science Centre Singapore พร้อมเงินรางวัล และรางวัลขวัญใจ Maker ทีมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตผลงานตัวอย่างต้นแบบที่พัฒนาผ่าน KidBright Plugins เช่น สถานีวัดอากาศ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright  จาก เมกเกอร์ (Maker) ภูมิภาค จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งมีศักยภาพต่อยอดทางธุรกิจมาจัดแสดง

รางวัลขวัญใจ Maker
ทีมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการต่อยอดทางธุรกิจซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน HONG KONG STUDENT SCIENCE PROJECT COMPETITION 2019 (HKSSPC 2019) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โดย ด.ญ. รวิพร รอดภัย(หัวหน้าทีม) ด.ญ. กันธิมา บุญเกิด ด.ช. ฑิฆัมพร ไชยณรงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ดำเนินการโดย เนคเทค-สวทช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ยกระดับความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาส และสร้างบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการสอนแนวใหม่อย่าง STEM (Science Technology Engineering Mathematics) Education โดยได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับโรงเรียน เทรนเนอร์และครู นักเรียน องค์ความรู้ผ่าน www.kid-bright.org การสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ การสร้างความรับรู้ผ่านการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านบาท

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป