(25 ตุลาคม 2561) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) จัดพิธีลงนามความร่วมมือผลิตนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิทยาการความรู้ (Knowledge Science) วิทยาการสารสนเทศ (Information Science)  และวิทยาการวัสดุศาสตร์ (Material Science) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเปลี่ยนเรียนรู้ ตามนโยบายการพัฒนาคน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Dr. Tetsuo Asano (เท็ตซึโอะ อาซาโนะ) President of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ร่วมลงนาม

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ  สำหรับ JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology) ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ที่เมือง คานาซาว่า จังหวัดอิชิกาวา เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่รับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีสาขาหลัก 3 สาขา ได้แก่ วิทยาการความรู้ (Knowledge Science) วิทยาการสารสนเทศ (Information Science)  และวิทยาการวัสดุศาสตร์ (Material Science) โดยแบ่งกลุ่มวิจัยมุ่งเน้น 9 ด้าน

 

ได้แก่ การออกแบบที่ตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ วัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันมีนักศึกษา ประมาณ 850 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 40% ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศไทย 40 คน ซึ่ง JAIST มีความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีเครือข่ายนานาชาติที่เข้มแข็ง สำหรับความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกนี้ JAIST ได้ทำงานในสาขาวิทยาการความรู้ (Knowledge Science) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science)

ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น จากความร่วมมือที่ผ่านมา ได้รับความสำเร็จในการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกเป็นอย่างมาก ทำให้มีนักศึกษาในระดับปริญญาเอกมากกว่า 51 คนในโครงการ และในความร่วมมือในปีนี้ จะทำงานร่วมกันในผลิตนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิทยาการวัสดุศาสตร์ (Material Science), Nanotechnology และ Biotechnology เพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มดำเนินการมีระยะเวลา 5 ปี (2561-2565) สนับสนุนปริญญาเอก 30 คน เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้าน วทน. ของประเทศให้มีศักยภาพ และทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป