3 ตุลาคม 2561 - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควงมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ทีเส็บ และกรุงเทพมหานคร ประกาศยืนยันประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ในเดือนมิถุนายน 2564 พร้อมเดินหน้าผลักดันประเทศสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของอาเซียน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจะพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและมีความพร้อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเชิงเทคนิคเป็นจำนวนมาก การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสในการจัดเมกะอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย 4.0 อย่างการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมาก รัฐบาลไทยโดยกระทรวง วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี พร้อมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหน่วยงาน ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand อย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ที่สามารถประมูลสิทธิ์นำการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเสริมบุคลากรไทยได้พัฒนาศักยภาพในการประดิษฐ์ หุ่นยนต์ให้ทัดเทียมกับระดับโลกและนำความรู้ด้านวิชาการหุ่นยนต์จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาให้คนไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน 2564 โดยจะใช้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่แสดงให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงศักยภาพของเมืองที่จะเป็น Smart City ระดับแนวหน้าของภูมิภาคนี้ ที่มีพร้อมทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สวยงาม โดยกรุงเทพมหานครจะให้ความสนับสนุนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและการรณรงค์ให้เยาวชนและนักเรียนจากสถาบันศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งยังมีเวลาที่เหล่าผู้สนใจเข้าแข่งขัน นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทย และสถาบันการศึกษาทุกแห่งได้เตรียมตัวและพัฒนาหุ่นยนต์ของตนให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะลงแข่งกับผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลก”

ดร. เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังพุ่งสูงขึ้น เพราะภาวะการขาดแคลนแรงงาน บวกกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงทำให้ผู้ประกอบการต้องนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมจึงขยายตัวรวดเร็ว เช่นเดียวกับหุ่นยนต์ในภาคบริการที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยมีปัจจัยจากไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบาย และความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

อีกทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราส่วนการทดแทนแรงงานของหุ่นยนต์ต่อจำนวนแรงงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรมไทยจะพบว่ายังมีอัตราที่น้อยอยู่ เพียง 50-60 ตัวเท่านั้น นอกจากนี้ การจัดงานดังกล่าวจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านนี้ตอบโจทย์ในการสนับสนุน EECi หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในส่วนของ ARIPOLIS ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ที่ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การค้า และการบริการ เชื่อมโยงระบบการค้าและการขนส่งสมัยใหม่ ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัด งาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า “RoboCup 2021 Bangkok, Thailand คือการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวงการหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup จัดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1997 ซึ่งมี แนวคิดเริ่มต้นว่าภายในปี ค.ศ. 2050 ทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติจะสามารถแข่งฟุตบอลชนะทีมแชมป์โลก โดยใช้กฎตามที่ FIFA กำหนดไว้ได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการแบ่งสายการพัฒนาหุ่นยนต์ออกเป็นหลายลีคด้วยกัน จนเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขัน RoboCup ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายและเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยทุกปีจะมีการปรับโจทย์ให้มีความใกล้เคียง กับการใช้งานจริงมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละปีกว่า 3,000 คน จากกว่า 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีแน้วโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้การจัดการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การแข่งขันหลัก ประกอบด้วยการ แข่งขันในกลุ่มอายุไม่เกิน 19 ปี หรือ RoboCupJunior League และการแข่งขันในกลุ่มอายุ 19 ปีขึ้นไป หรือ RoboCup Major League”

 

“การที่ RoboCup Federation เลือกให้ประเทศไทยเป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศ เพราะประเทศไทยเคยมีประสบการณ์ในการจัด RoboCup Asia-Pacific 2017 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถดึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มากกว่า 1,500 คนจาก 14 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังให้การ สนับสนุนอย่างจริงจังในการอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทีมแข่งขันหุ่นยนต์เข้าร่วมรายการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากทาง RoboCup Federation อย่างต่อเนื่อง การได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการ RoboCup 2021 Bangkok, Thailand จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นโอกาสดีในการรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จากนานาชาติ รวมถึงแนวทางในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เข้ากับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว เกษตรกรรม การบริการ การแพทย์ การศึกษา และความบันเทิง เป็นต้น”

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งสำคัญที่สุดที่เหล่าผู้เข้าแข่งขันหรือนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ชาวไทยจะได้รับจากงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ก็คือโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของบุคลากรชาวไทย รวมถึงเครือข่ายระดับนานาชาติที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรขั้นนำระดับโลกและนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน ชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้รับแรงบันดาลใจและเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอด และใช้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่าเมกะอีเวนท์และงานอีเวนท์ระดับโลก เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เห็นผลได้ชัดเจนและก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่ผ่านมาทีเส็บสนับสนุนงานประเภทเมกะอีเวนท์ในธุรกิจสำคัญหลักได้แก่ 1) Arts & Culture 2) Creative & Lifestyle 3) Entertainment 4) Thailand 4.0  โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา จากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ได้จากการจัดงานเมกะอีเวนท์พบว่ามีจำนวนนักเดินทางเมกะอีเวนท์ ที่เข้ามาประเทศไทยประมาณ 850,000 คน สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศประมาณ 16,000 ล้านบาท สร้างงาน 17,492 ตำแหน่ง และสร้างรายได้จากภาษีประมาณ 680 ล้านบาท และในปี 2561 นี้จากเทรนด์การจัดงานเมกะอีเวนท์ที่เพิ่มมากขึ้น ได้มีการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางเมกะอีเวนท์ ที่เข้ามาประเทศไทยประมาณ 1,100,000 คน สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท สร้างงานไม่ต่ำกว่า 22,000 ตำแหน่ง และสร้างรายได้จากภาษีไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

 

“สำหรับงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ทีเส็บได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและ เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ในการประมูลสิทธิ์ งานนี้ เพื่อนำมาจัดที่ไทย ทั้งยังช่วยในด้านบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการจัดงาน พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงาน ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานครั้งนี้ งาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ไม่เพียงแต่เป็น งานเมกะอีเวนท์ที่ช่วยพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเศรษฐกิจแบบใหม่ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 แต่ยังเป็นงานที่จะนำนักท่องเที่ยว ทั่วไปและที่เป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามา ร่วมงานในไทย และเปิดโอกาสให้ประเทศได้สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อีกด้วย” นางศุภวรรณ กล่าว

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเวนท์ จำกัด ในฐานะ ผู้ประมูลสิทธิ์และจัดงาน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand กล่าวว่า “การแข่งขันรายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเมกะอีเวนท์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นได้จากการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมศุลกากร กรมการกงสุล กรุงเทพมหานคร ทีเส็บ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ ที่ต่างนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายภาคีมาร่วมกันผลักดันให้การแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากการจัดงานนิทรรศการ หรืองานประชุมอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการสร้างสนามแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำในรายละเอียดต่างๆ ทั้งยังต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจในกฎกติกา การแข่งขัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังมีทั้งกลุ่มเยาวชนและครอบครัวจากนานาประเทศ จึงต้องมีการวางแผน อย่างรัดกุมในการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย ทั้งทางด้านสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ที่พัก และการเดินทาง”
“นอกจากนี้ การจัดการแข่งขัน RoboCup 2021 Bangkok, Thailand ยังเป็นการเสริมสร้างตลาดการค้าสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านวิชาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการในตลาดโลก และในอุตสาหกรรม อื่นๆ ที่เกียวข้อง ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติให้เดินทาง มาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย โดยคณะผู้จัดงานคาดการณ์ว่างานครั้งนี้จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ มากกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก”

“ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องของงาน ทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขัน เอ็กซิบิเตอร์ที่มาออกบูท ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะนำเข้าและใช้ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างเวทีระดับนานาชาติให้คนไทยได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการหุ่นยนต์ และสร้าง แบรนดิ้งให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของภูมิภาคอาเซียน” นายศักดิ์ชัย กล่าว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป