โครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย


ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย S Curve และ Thailand 4.0  โดยนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้  และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตจากรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้ชิ้นส่วนและการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงการสร้างให้เกิดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทย ด้วยเหตุผลตามนโยบายและโอกาสของผู้ประกอบการไทยดังกล่าว ภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทย จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันดำเนินงานผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันภายใต้ภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันยานยนต์ (สยย.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)


โดยภาคีเครือข่ายฯ มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดทำโครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” โดย ขสมก. สนับสนุนรถโดยสารประจำทางเครื่องยนต์สันดาปภายในที่หมดอายุการใช้งานตามข้อกฎหมายของ ขสมก. เพื่อดัดแปลงเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟน. กฟผ. และ กฟภ. โดยมอบให้ สวทช. บริหารจัดการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ“การพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย” เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรถโดยสารของไทยในการประกอบรถไฟฟ้า โดยอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมของรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เมื่อทำการดัดแปลงสำเร็จ สามารถนำรถคันดังกล่าวจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไฟฟ้า แล้วนำไปทดลองวิ่งให้บริการได้ เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงมาวิ่งให้บริการ พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์และความเหมาะสมเชิงเทคโนโลยีในการนำรถเมล์เก่าของ ขสมก. มาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การสร้างความตระหนักด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่สมาชิกภาคีเครือข่ายฯ เพื่อนำไปต่อยอด และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ทั้งนี้ โครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย จะสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านงบประมาณไม่เกิน 75% ของมูลค่าโครงการ หรือไม่เกิน 7 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 9 เดือนในการส่งมอบผลงานรถโดยสารไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของรถโดยสารประจำทางใช้แล้วที่ผ่านเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก โดยประกาศให้ ผู้ประกอบการที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์สามารถยื่นขอรับการพิจารณาสนับสนุนได้ โดยต้องเป็นผู้ประกอบการไทย มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท มีประสบการณ์ดำเนินการด้านการประกอบรถโดยสารหรือผลิตแม่พิมพ์สำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และไม่เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย หรือถูกฟ้องร้อง สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณาได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

Download

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป