11 กันยายน พ.ศ. 2561 – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center: TCTTC) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 6 หน่วยงาน รวมทั้งผู้ประกอบการจาก 16 บริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 56 คน เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้งานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 (The 15th China-ASEAN Expo) ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับกิจกรรมภายในที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) โดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “Thailand 4.0 and Innovation Cooperation Platform with China”

ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายประเทศไทย 4.0 กับนโยบายการพัฒนาประเทศจีนตามยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมยุคใหม่ (Belt and Road Initiative) เน้นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สามฝ่าย ระหว่าง สวทช. กับ ศูนย์ความร่วมมือทางนวัตกรรมแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center) และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อผลักดันและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ผ่านกลไกของหน่วยงานทั้งสาม โดยครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand Science Park as International Innovation Platform” โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เกี่ยวกับการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

นอกจากนั้น คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัด นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทวิภาคีด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bilateral Meeting on Science and Technology Cooperation) กับผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นาย จาง เจียนโกว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการนำนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ และบรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกลไกโครงการหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Partnership Program) ต่อไปในอนาคต

ซึ่งโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน สวทช. ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมวิทยาศาสตร์บริการ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้นำผู้ประกอบการจำนวน 16 บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจชาวจีน รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในหมวดอาหารเพื่อสุขภาพและชีวการแพทย์ (Bio-medicine and Healthy Foods), ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Products) และ ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ (Medical Products) เข้าร่วมจัดแสดงในโซนนิทรรศการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงภายในงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 (The Exhibition on Advanced Technologies of the 15th China-ASEAN Expo) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติหนานหนิง (Nanning International Convention and Exhibition Center) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2561 ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการไทย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานชาวจีนเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาดและความสำเร็จของสินค้านวัตกรรมไทยในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป