เมื่อเร็วๆ นี้ (20 สิงหาคม 2561) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น G จังหวัดนนทบุรี : พันธมิตร 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำoนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมพัฒนาความรู้และวัฒนธรรมใหม่ให้มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางสนับสนุนช่องทางทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจแบบใหม่ ในงานยังมีพิธีมอบรางวัลกิจกรรม PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมจำหน่าย

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทย ความสำเร็จของโครงการนี้ นอกจากจะทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยยกระดับสินค้า OTOP ของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP มีหน้าที่สนับสนุน SME ในการทำวิจัยและและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่พบจริงในการผลิตในด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ ที่ผ่านมา ITAP ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และตรงกับโจทย์ความต้องการของ SME มากกว่า 1,800 ราย และสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้ SME เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาแล้วมากกว่า 8,000 โครงการ เกิดผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากกว่า 6 เท่า (เปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ)

 

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โปรแกรม ITAP สวทช. รับไม้ต่อจาก อย. ในการช่วยสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน Primary GMP แล้ว จำนวน 54 ราย จาก 50 จังหวัด ให้มีความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน มี Value added หรือมูลค่าเพิ่มอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่า มีความปลอดภัย และตรงใจผู้บริโภค นอกจากการพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. แล้ว ITAP ยังสนับสนุนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์าหาร (Food Product Development) ทั่วประเทศ จำนวน 22 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยสถานประกอบการแม่ข่าย อย. และผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 บูธ ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชิม เลือกซื้อ อาทิ วิสาหกิจ TP Food (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดกำแพงเพชร แปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวพองเคลือบไรซ์ผสมน้ำผึ้ง กลุ่มแปรรูปปลาสลิดหอมเพลินตาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ขนมปั้นสิบสดไส้ปลา บรรจุใส่กล่องพร้อมทาน วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จังหวัดนนทบุรี แปรรูปมังคุดเป็นซอสมังคุดผสมน้ำผึ้ง รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวัน

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป