19 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ :: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดกิจกรรมสัมมนา หัวข้อ “ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต”ภายใต้โครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม”

เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ”  โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์  FABLAB Thailand ได้แนะนำถึงโครงการฯนี้

 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP (สวทช.) กล่าวว่า โครงการชนชราแห่งอนาคตนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอีกครั้งของที่จัดให้มีการดำเนินการสำหรับ NEW AGED LIVING เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนำมาปรับใช้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถต่อยอดและพัฒนา “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม” นี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของประเทศไทยและเป็นหนึ่งโครงการที่ดี สำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยสำหรับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกท่านที่มาเข้าร่วมสัมมนาในจะได้รับทราบถึงการสนับสนุนด้านบุคลากรและทุนวิจัยให้แก่ ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโอกาส และความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป