กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด จัดโครงการ “Panus Thailand LogTech Award 2018” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Logistics Is Everything”

เพื่อเป็นเวทีหาสุดยอดเจ้าของแนวคิดนักพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเปิดกว้างรับทุกไอเดียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชัน หรือระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมไปถึงการสร้างสรรค์พาหนะหรืออุปกรณ์สนับสนุนการขนส่งทั้งทางบก-อากาศ-น้ำรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจโลจิสติกส์เข้ากับธุรกิจอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างฉับไว อีกทั้งยังเป็นกลไลหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางสาวศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า “ภารกิจหลักของ สวทช. โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Startup ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจ เติบโต และดำเนินกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยแบ่งเซ็กเตอร์ของสตาร์ทอัพออกเป็น 9 กลุ่ม อาทิ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและการศึกษา (GovTech & EdTech) กลุ่มเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) กลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (Propertytech) รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต (IndustryTech) ซึ่งมีกลุ่มภาคการขนส่ง หรือ LogTech เป็นองค์ประกอบสำคัญ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และบริษัทพนัสฯ เห็นความสำคัญนี้จึงได้ส่งเสริมสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ ภายใต้โครงการ “Panus Thailand LogTech Award 2018” นอกจากจะเป็นการค้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์แล้ว ยังเป็นสะพานเชื่อมสตาร์ทอัพเกิดใหม่ในกลุ่ม LogTech ไปสู่องค์กรหรือบริษัทที่แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ในรูปแบบ Open Innovation อีกด้วย”

 

“โลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต และมุ่งหวังให้โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2018 จะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม LogTech Boot Camp กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อมาเติมเต็มความรู้และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบต่อไป เพื่อหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้จริง โดยหวังว่าจะก่อให้กิดการร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งการสร้างชุมชนของกลุ่มโลจิสติกส์ได้อย่างแน่นอน”

ด้าน นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทพนัสฯ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรเอง องค์กร และสังคมโดยรวม เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจเกือบทุกด้านในปัจจุบัน ล้วนมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ”

 

“ไอเดียหรือนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ หรือระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งบริษัทฯ เองมีแผนจะพิจารณา จัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่ม LogTech เราเชื่อว่าหากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องและทันเวลา จะช่วยเกื้อหนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจในภาคโลจิสติกส์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ทันสมัยขึ้น เร็วขึ้น ลดต้นทุน มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศให้เดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ตามเป้าหมาย” คุณพนัส วัฒนชัย กล่าวย้ำ

 

สำหรับรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพ หรือบุคคลทั่วไป และกลุ่มนักเรียนนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนี ในส่วนของรางวัลประเภทผู้ประกอบการ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมได้ไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ 50,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ขณะที่ประเภทนักเรียนนักศึกษาชั้นอุดมศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 3 สิงหาคม 2561 นี้ ได้ที่ Facebook Page : Panus Thailand Logtech Award 2018

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป