21 พฤษภาคม 2561 :: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) จัดหลักสูตร Bio Startup ขึ้นและเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้าง “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ” ให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ และปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Based Economy) เห็นได้จากความสำคัญโดยการกำหนดเป็นนโยบายและแผนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)ในหลายประเทศทั่วโลก

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จึงทำให้เป็นโอกาสของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการสร้างรายได้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและบริการ หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้นอีกด้วย

  

คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการไหลเวียนความรู้มากขึ้น หลายประเทศ ได้จัดให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทำการคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ ที่จะสามารถส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระดับประเทศหรือภูมิภาคได้ เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวกันของภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และองค์กรเฉพาะ เพื่อที่ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันทั้งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และธุรกิจชีวภาพ โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายนักวิจัย กับนักลงทุน อันก่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศตามนโนบายของรัฐบาล ที่ก้าวเข้าสู่ยุค ที่เรียกว่า Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นผลักดัน 10 อุตสาหกรรมของประเทศ หรือ ที่รู้จักกันใน S-curve และ New S-curve โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ Biotechnology ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศต่อไป

ในการอบรม “หลักสูตร Bio Startup” ในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้มีการรวมศาสตร์ด้าน Biotechnology และด้าน Startup ไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นหลักสูตรต้นแบบ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากกลุ่ม SME ก้าวสู่การเป็น Startup ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านเทคนิค Design Thinking (การคิดเชิงออกแบบ)รวมไปถึงการออกแบบ Business model (แผนธุรกิจ) เพื่อการขยายตลาดด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว

  

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ มีบทบาทและความสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Based Economy) เห็นได้จากความสำคัญโดยการกำหนดเป็นนโยบายและแผนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเป็นอันดับ 8 ของโลก เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จึงทำให้เป็นโอกาสของการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการสร้างรายได้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและบริการ หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการสร้างนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้น Bio Startup จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model ซึ่งจะหล่อหลอมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักธุรกิจที่กล้าก้าวสู่สังคมในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบติดเทอร์โบ

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับSpecial Highlight ของหลักสูตร Bio Startup นี้ ประกอบด้วย
ภาคบรรยาย : มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิดและมุมมองจากนักวิจัย นักลงทุน และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้าน Biotechnology อาทิ
Trend of Biotechnology Business
Biotechnology Update
Applications of Biotechnology

Biolaw
Service of Biotechnology

และทาง Startup อาทิ
Startup Mindsets : แนวคิดการเป็น Startup
Toolsets : เครื่องมือเปลี่ยนโลก
Execution : เมื่อลงมือทำ ต้องทำให้เป็น
Accelerate : การเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด
Startup Investment : การระดมเงินทุนและการลงทุน

นอกจากนี้ยังมี ยังมี
การเสวนาพิเศษ เรื่องถอดรหัสความสำเร็จ “Biotechnology Business”
การแชร์ประสบการณ์ การบริหาร Bio Business เพื่อความยั่งยืน จากผู้บริหารระดับชั้นนำของประเทศ
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาทิ
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Haimen Bio Science Park : บริษัทชั้นนำด้าน Biotechnology และ Startup ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยหลักสูตรนี้ เปิดอบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ฝึกอบรม 2 วัน / สัปดาห์ (ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี) เวลา 9.30-16.30 น
ศึกษาดูงาน Haimen Bio Science Park ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน www.nstdaacdermy.com/bstartup หมดเขตรับสมัครภายวันที่ 27 มิถุนายน 2561

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป