30 เมษายน 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ด้วยการนำองค์ความรู้ด้าน Biorefinery มาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการปฏิรูปภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพของประเทศ

โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล และ รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการบริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ร่วมลงนาม

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture) และยกระดับผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพเป็นอย่างมาก สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

  

แต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนั้น ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตรมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง อันจะส่งผลต่อการปฏิรูปภาคการเกษตร อาหาร สาธารณสุข การแพทย์และพลังงาน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ดังนั้น หากมีการเดินหน้าลงทุนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในประเทศไทย จะทำให้ประเทศมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ของภูมิภาคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด จึงเห็นความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางด้าน Biorefinery เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงที่สามารถตอบสนอง

 

ความต้องการในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดำเนินการในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาในพื้นที่ EECi ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำสู่การกำหนดทิศทางการวิจัย การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ โดยรูปแบบความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นได้ทั้งร่วมมือกับ สวทช. และ/หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ และยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในทุกภาคส่วน สร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบทางด้านการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายในทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรได้ทั้งปริมาณและหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน Bio-based กลุ่มมิตรผล ในฐานะขององค์กรที่อยู่ใน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล มีแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาต่อยอดผลผลิต ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น สำหรับความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพของไทยด้วย Biorefinery Technology ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ต่อไป”

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีถึงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ดร.สุวิทย์ฯ มั่นใจว่า ความร่วมมือพัฒนากันในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นกับภาคเอกชนรายอื่นเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ EECi ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป