24 เมษายน 2561 ห้องออดิทอเรียม อาคาร 18 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย“ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ให้กับ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ปี 2560 ว่า สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้

ดังนั้น สวทช. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 และค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายนที่ผ่านมา ให้กับนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาศาสตร์) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ตลอดจนช่วยบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรครั้งนี้ เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ายและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น การปลูกฝังให้เยาวชนระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ จะส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นคนไทยที่มีคุณภาพ

 

อีกทั้งยังช่วยขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกแขนง นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงยิ่งขึ้นในด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล และได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดหรือวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ที่ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป