3 เมษายน 2561 ณ สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าหารือความร่วมมือ เยี่ยมชม และเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 2 ฉบับ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์แห่งชาติด้านนาโนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The National Center for Nanoscience and Technology: NCNST) และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth: RADI สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (Chinese Academy of Science: CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย ศาสตราจารย์ไป่ ชุนหลี่ ประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร (CAS) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อวิทย์สร้างคนรวมถึงเพิ่มประสบการณ์การทำวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมความเข้มแข็งตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (CAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยในระดับอุดมศึกษามาศึกษาต่อที่ University of CAS (UCAS) ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งการสนับสนุนเครื่องโทคาแมค HT-6M เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลาสม่าและฟิวชั่น รวมถึงการผลักดันให้เกิดการตั้ง CAS Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS ICCB) ที่กรุงเทพฯ

ขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ อันเป็นผลจากการหารือของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดความร่วมมือและจัดตั้งเป็นศูนย์แห่งแรกในอาเซียน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้วย อีกทั้งกระทรวงวิทย์ฯ และ CAS ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในหลายสาขา เช่น นาโนเทคโนโลยี ดาราศาสตร์ ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นต้น ตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน วทน. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน ทำให้เกิดการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่าในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนา วทน. ของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาด้านกำลังคนของประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัย ทักษะและประสบการณ์การทำวิจัยระหว่างนักวิจัยของทั้ง 2 ประเทศ

โดยศูนย์วิจัยของ สวทช. ที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ นาโนเทคและเนคเทค ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ การตรวจสอบพืชผลทางการเกษตร (CropWash) ด้วยการสำรวจระยะไกล (remote sensing) เพื่อต่อยอดผลงานวิจัย Agri-Map ที่ดำเนินการโดยเนคเทค สวทช. และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาด้านเกษตรนาโน โดย นาโนเทค สวทช. ที่มีความร่วมมือกันตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถของงานวิจัยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตอบโจทย์ประเทศไทย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป