26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)

จัดกิจกรรมสัมมนา “ไปให้ถึง 100 ล้าน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” แก่ผู้ประกอบการ SME ในเขตภาคตะวันออกพื้นที่ EEC ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร กว่า 150 คน เพื่อให้ความรู้และแนวทางส่งเสริมการขายโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การตลาดดิจิทัล มาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ร่วมผลักดันพื้นที่ EEC ให้มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ดำเนินโครงการการส่งเสริมการขายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางส่งเสริมการขายโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

 

“ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ทาง สวทช. จะดำเนินการใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การสร้างกลยุทธ์บุกตลากดิจิทัลเพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจและลงทุนด้านดิจิทัลเทคโนโลยี การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การนำ ThaiGAP มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยของภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ของไทย และการนำ Food Safety ที่เป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีตามโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ที่เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคาดหวังว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มยอดขาย ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และมีช่องทางสร้างมูลค่าให้สินค้า ตลอดจนผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงการสนับสนุนของ สวทช. มากขึ้น”

 

กิจกรรมสัมมนา “ไปให้ถึง 100 ล้าน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” ในครั้งนี้ เป็นงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการการส่งเสริมการขายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ของ สวทช. โดยโปรแกรม ITAP และซอฟต์แวร์พาร์ค แก่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ EEC โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในหลากหลายเรื่อง ทั้งในด้านการตลาดดิจิทัล ได้แก่ คุณซานเยห์ สัจเดว Partner of Grant Thornton ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ อาจารย์เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ Art Director บจก.Retail Store & Design Development ด้านมาตรฐาน ThaiGAP ได้แก่ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และด้านมาตฐาน Food Safety ได้แก่ คุณทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหาร อย. พร้อมการเสวนา “ไปให้ถึง 100 ล้าน ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” โดยผู้แทนจากบริษัท SME ที่ประสบความสำเร็จการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการส่งเสริมการขาย ได้แก่ คุณโชคยิ่ง พิทักษากร บจก.ซี.โอ. สวนสระแก้ว และคุณกฤษณ์ แจ้งจรัส บจก.เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติกส์ โซลูชั่น ตลอดจนการออกบูธคลินิกเทคโนโลยีเพื่อรับคำปรึกษาเฉพาะทางกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสำหรับผู้ประกอบการ

 

ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ที่สนใจนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ITAP สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1302 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป