23-24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยามเบชอร์ จ.ชลบุรี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” และ “Value Chain of Thai Herb”

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค ผู้บริหารศูนย์แห่งชาติ ของ สวทช. และนักวิจัยนาโนเทค เพื่อวางนโยบายและนำการวิจัยเสริมแกร่งอุตสาหกรรมสมุนไพร สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลและบทบาทในการขยายขนาดจากห้องปฏิบัติการสู่ Lab Scale ก่อนถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ตามนโยบาย EECi ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายเรื่อง “Value Creation of Thai Herb and Natural Products : Demand Driven Technology Platform” โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายสุดชาย จงพิพิธพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทมพ์เทค จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนอีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป