21 – 23 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรม Basic/Advanced Engineering For Automotive Course ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Mr. Takehiko Saito, Secretary General จาก JSAE ประเทศญี่ปุ่น   และทีมวิทยากร จาก JSAE จำนวน 10 คน ทีมนักวิจัย สวทช. และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสรุป

 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น รองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ในด้านการวิจัยเพื่อออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  สร้างความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางทิศทางของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบ เครื่องยนต์ โครงสร้าง ตัวถัง และชิ้นส่วนต่างๆ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

 

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สวทช. กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนและดำเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีนโยบายเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยเรื่องประเด็นมุ่งเน้น ซึ่งระบบขนส่งสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบขนส่งทางราง อุตสาหกรรมการบิน และยานยนต์ไฟฟ้า เป็น 1 ใน 5 ของการดำเนินงานเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศ โดย สวทช. ร่วมกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรม Elements of Automotive Basic/Advanced Training, Intensive Advanced Automotive Engineering Course และ Basic/Advanced Engineering for Automotive Course โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประเทศญี่ปุ่น ไปแล้วเป็นจำนวน 3 หลักสูตร สำหรับวันนี้เป็นหลักสูตรเรื่อง “Basic/Advanced Engineering for Automotive Course” โดย Mr. Takehiko Saito, Secretary General จาก JSAE  พร้อมทีมวิทยากร จาก JSAE จำนวน 10 คน ซึ่งได้ปรับเนื้อหาของทั้ง 3 หลักสูตรที่ผ่านมา ให้มีเนื้อหากระชับและปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0

ด้วยการเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ระบบดิจิทัลสำหรับยานยนต์ในอนาคต และเชื้อเพลิงชีวภาพ หรือ Biofuel พร้อมด้วยทีมวิทยากรนักวิจัย อาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และนักศึกษาทุน TAIST-Tokyo Tech ที่ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ให้กับวิศวกร ช่างเทคนิค อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ สร้างเสริมอุตสาหกรรมผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ สร้างรายได้จากการส่งออกของประเทศ รวมถึงพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา ต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต รวมทั้งกระบวนการต่างๆ นำไปสู่การเป็นฐานความรู้ด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป