สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา กำหนดจัดสัมมนา “ผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน” ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยพบการเสวนามุมมองภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย การบรรยายพิเศษจาก สมอ. กับการพัฒนามาตรฐาน และงานวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางจากเอ็มเทค ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง และป้องกันการใช้มาตรฐานสินค้าเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม CC ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 14 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000 ต่อ 4676

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป