20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบเสริมแกร่งอุตสาหกรรมไทยตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เจ้าหน้าที่และนักวิจัยทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมงาน

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบผ่านศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NSTDA Characterization and Testing Service Center) เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มูลค่าสูง พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการรวดเร็ว ด้วยการดำเนินการ 7 วัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนได้ ถือเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Serviceในด้านการบริการวิเคราะห์ทดสอบ

ปัจจุบัน สวทช. และภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและความจำเป็นในด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานชิ้นงานที่สร้างความน่าเชื่อถือ ในผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และการตรวจประเมินให้การรับรองที่ ได้มาตรฐานสากลให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ทั้งมาตรฐาน ISO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   และมาตรฐานเฉพาะทางอื่นๆ โดย สวทช. มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขนาดใหญ่เพื่อรองรับการวิเคราะห์ทดสอบงานวิจัยและพัฒนาครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยที่มีนักวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงให้กับภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น”

 

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลให้กับงานบริการด้านวิเคราะห์และทดสอบของ สวทช. และหน่วยงานที่มาใช้บริการได้อีกทาง เพราะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของเราเป็นหน่วยงานหลักของชาติที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งบทบาทหน้าที่ของเรานี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการสนับสนุนการวิเคราะห์ทดสอบในการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

สวทช. และ มว. ร่วมมือกันพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการวัด วิเคราะห์ และทดสอบ ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงเป็นเพิ่มโอกาสร่วมกัน ในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบ ในประเทศเทียบเท่ามาตรฐานสากล ลดต้นทุนของภาคเอกชนในการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศ เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ที่รัฐบาลมุ่งเป้าในการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบและเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไทยสร้างผลิตภัณฑ์จาก วทน. ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 และยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป