ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และคณะ เข้าเยี่ยมชม Innovation Center of NanoMedicine (iCONM)หรือศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน ของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งนับเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ที่มีความทันสมัยและรุดหน้าอย่างมากแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพและการแพทย์ระหว่างกันในอนาคต

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน หรือ Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) โดยศูนย์วิจัยแห่งนี้เน้นในเรื่องการใช้นาโนเทคโนโลยีมาผลิตยาที่รักษาโรคต่างๆ ด้วยแนวคิด “In-Body Hospital” ที่เป็นการดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรักษาโรคแบบเบ็ดเสร็จภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งทาง iCONM มีความมุ่งมั่นในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่สำคัญๆ ที่รักษาได้ยาก อาทิ โรคมะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของ iCONM และเยี่ยมชมโครงการวิจัยสำคัญที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางมา iCONM ในครั้งนี้ ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และหน่วยงานเครือข่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ตั้งใจผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง iCONM และประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ระหว่างกัน

 

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวเสริมว่า ในปัจจุบัน นาโนเทค สวทช. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้าน Drug Delivery system หรือการพัฒนาระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า โดยใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บ นำส่ง และควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญ อาทิ ยา ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน รวมถึงสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการบำบัดและรักษา โดยระบบนำส่งดังกล่าวจะช่วยรักษาโรคในเซลล์เป้าหมายอย่างแม่นยำ ช่วยให้การบริหารยารักษาโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ โดยได้มุ่งเน้นศึกษาระบบนำส่งนี้กับโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งสมอง เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป