19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ ซอฟต์แวร์พาร์ค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

โดย ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานแถลงข่าว เปิดงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารซอฟต์แวร์พาร์ค รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และคณาอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงาน

 

ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยซอฟต์แวร์ในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ สวทช. โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีความร่วมมือในการเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์และทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วยซอฟต์แวร์ในการสอนแก่อาจารย์

 

เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพในยุคใหม่ของนักศึกษา ซึ่งแนวโน้มโครงสร้างการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น ในการนี้ศิลปในการผสมผสานการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีร่วมกับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์พร้อมกระบวนการสร้างผลงานนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตลาดและผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เครื่องจักรอัจฉริยะแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI จะมีบทบาทและแพร่หลายมากขึ้น

ทั้งนี้ สวทช. โดยซอฟต์แวร์พาร์ค เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่พัฒนาบุคคลกรมืออาชีพในอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี และได้พัฒนาบุคคลกรไปแล้วกว่า 50,000 คน เกิดเป็นองค์ความรู้ในการ.0ถ่ายทอดและรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเร่งสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่แบบทวีคูณตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย 4.0 จึงเกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังคณาจารย์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 


รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะดำเนินการระหว่างปี 2561-2563 โดย จะร่วมกันดำเนินการ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยซอฟต์แวร์พาร์คให้การปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี และเข้าร่วมโครงการ “Digital Innovation Startup Apprentice” ของซอฟต์แวร์พาร์คด้วย
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ให้นักศึกษาและคณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) และ Internet of Things (IoT)
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน โดยซอฟต์แวร์พาร์คให้การปรึกษา แนะนำผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์

 

ทั้งนี้โครงการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ นี้เป็นการร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในสร้างบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป