16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุปทูตเชิดชาย ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ National Agriculture and Food Research Organization (NARO) ประเทศญี่ปุ่น โดย Dr. Akihiro Sasaki รองประธานที่ปรึกษาอาวุโส NARO เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศ

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นครัวของโลก แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งคุณภาพและปริมาณลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด การปรับปรุงพันธุ์พืชตามวิธีการดั้งเดิมนั้นใช้ระยะเวลานานและแรงงานสูงในการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตามต้องการ ดังนั้น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถปรับปรุงลักษณะที่ต้องการในพืชได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของประเทศไทยไทยและประเทศญี่ปุ่นที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารของทั้ง 2 ประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านมาของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาความยั่งยืนด้านอาหารและการเกษตรต่อไป”

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ NARO ในครั้งนี้ครอบคลุมงานวิจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพืช สัตว์ อาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนำร่องจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องพืชเป็นอันดับแรก โดยจะจัดทำโครงการวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับแต่งจีโนมในพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนักวิจัยหลักจาก NARO มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (keynote speaker) รวมถึงการจัดสมาคม (Consortium) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานปรับแต่งจีโนมในประเทศไทยโดยมี สวทช. เป็นศูนย์กลาง”

“โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงสามารถนำกระบวนการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับพืชอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคนิคในการศึกษาตำแหน่ง หน้าที่ และกลไกการทำงานของยีนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพื่อยกระดับการปรับปรุงพันธุ์พืชแนวอณูวิธี หรือMolecular breeding (คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล) ใช้องค์ความรู้ด้านลำดับเบสจีโนมที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่าโมเลกุลเครื่องหมาย (Marker-Assisted Selection : MAS) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถต่อยอดและออกไปสู่ภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป