14 กุมภาพันธ์ 61 ณ Tokyo Big Sight (โตเกียวบิ๊กไซท์) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Thailand Nanotechnology Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ (The 17th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2018)

โดยมี ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารนาโนเทค ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า นิทรรศการ Thailand Nanotechnology Pavilion เป็นการแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ด้านนาโนเทคโนโลยีที่สำคัญงานหนึ่งของวงการนาโนเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เป็นกำลังหลักในการร่วมงานนิทรรศการ nano tech 2018 มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสอันดีให้พวกเราที่มาร่วมงานได้รู้จัก พบปะ หารือ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ได้เดินทางมาร่วมงานจากสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเสาะหาเทคโนโลยีของภาคเอกชน รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะได้ชักชวนนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติมาร่วมลงทุนในประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาจากนิทรรศการผลงานที่ได้นำมาจัดแสดงครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคตอันใกล้นี้

 

“กิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นสะพานให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การสร้างคู่ค้าทางด้านธุรกิจและการลงทุน ซึ่งผมมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชน รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างเต็มที่ต่อไปด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแกนนำตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไป” รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สวทช. ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ nano tech มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 9 ปีแล้วที่นาโนเทคร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาจัดแสดงในงาน สำหรับปีนี้มีหน่วยงานจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน 8 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเป็นภาคเอกชน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท Vet Products Research and Innovation จำกัด บริษัท KEEEN จำกัด บริษัท Haydale Technology (Thailand) จำกัด บริษัท St. Herb Cosmetics International จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด โดยมีผู้ร่วมงานจากประเทศไทยกว่า 50 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการจัดนิทรรศการ “nano solutions by innovation” ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานการสร้างนวัตกรรมด้วยนาโนเทคโนโลยี

“การเข้าร่วมงาน nano tech 2018 จากประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ และเป็นการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาในเวทีโลกเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาในอนาคต รวมถึงยังเป็นโอกาสสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และการทำกิจกรรมทางธุรกิจ โดยผ่านการเจรจาทางธุรกิจ ระหว่างตัวแทนหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนจากประเทศไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนยังเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมทั้งสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย”

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเข้าร่วมงานนิทรรศการ nano tech แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะจากประเทศไทย ยังได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานและองค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด (Teijin Frontier Co., Ltd.) ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สิ่งทอของประเทศญี่ปุ่น โรงงานอุตสาหกรรมการเพาะปลูก (plant factory) ของภาคเอกชน และองค์กรการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ (iCONM)  เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และ สวทช. อย่างจริงจัง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป