7 ก.พ. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน ในการพัฒนากลไกการประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีไทย (Thailand Technology Rating System: TTRS) โดยดีเดย์จัดตั้งหน่วยบริการ TTRS ขึ้นภายใต้ สวทช. วันที่ 1 มีนาคมนี้

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือและกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยพัฒนาจากหลักการประเมินเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จจากเกาหลีใต้และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า TTRS หรือ Thailand Technology Rating System คือ การบริการจัดอันดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจากระบบกลไกการจัดอันดับเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. ส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยี-นวัตกรรม โดยใช้โมเดลการประเมินเทคโนโลยี TTRS ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ KSP (Knowledge Sharing Program) ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงาน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ประเทศเกาหลีใต้ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยได้พัฒนามาจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก KOTEC ที่ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายกว่า 10 ล้าน พร้อมทั้งได้บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ นวัตกรรมการเงิน ธุรกิจ และการจัดการแบบครบวงจร รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S- curve กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

 

“การจัดทำเครื่องมือ TTRS ช่วยวิเคราะห์ประเมินจัดลำดับเทคโนโลยีนวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความต้องการการสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในปี 2561 ประมาณ 50 ราย”

 

ทั้งนี้ หน่วยงานบริการ TTRS จะเริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ลงทุน สวทช. ที่ตั้งอยู่ ณ อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยขั้นตอนการให้บริการ TTRS จะเริ่มต้นจากการที่ผู้ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TTRS เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเบื้องต้น จากนั้นจะทำการตรวจประเมินการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการประกอบธุกิจ และเมื่อเข้าสู่ระบบประเมิน TTRS แล้วจะทำให้ทราบถึงผลลัพธ์การจัดอันดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการนั้นๆ จนท้ายที่สุดนำไปสู่การออกใบรับรอง เสริมความเข้มแข็งให้กับสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ทำให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสร้างความยั่งยืน มั่นคง และมั่งคั่งให้แก่ประเทศในระยะยาว ” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป