22 มกราคม 2561 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ : คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดีและสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง "ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ"  ร่วมกับ ดร.อารีย์ ธัญกิจนุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับ 8 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน), บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท สยามตีสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปเราชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป