22 มกราคม 2561 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ : คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดีและสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาพิเศษเรื่อง "ผู้ผลิต ผู้ใช้เสื้อผ้าลดโลกร้อน : เจตนารมณ์และประโยชน์ที่ได้รับ"  ร่วมกับ ดร.อารีย์ ธัญกิจนุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณปาริชาติ แสงสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, คุณเจนจบ สุขสด ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับ 8 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน), บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท สยามตีสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปเราชั่น จำกัด, บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป