Banner NAC2018

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย - NAC2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่

 1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation)
 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation)
 3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life)
 4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels)
 5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture)
 • เต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและชมผลงานของนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ
  • Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0
  • ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
  • อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0
  • Digital Healthcare Technology กับการดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
  • งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์
  • เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0
  • ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล
  • แนะนำทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ
 • สัมผัสผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำของไทยกับกิจกรรม NSTDA Open House ที่จะช่วยสร้างโอกาส เติมเต็มและต่อยอดธุรกิจของคุณ
 • มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด
 • กิจกรรมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อย

พลาดไม่ได้ 9-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 มีนาคม เริ่มเวลา 13.00 น.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac2018
หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป