กระทรวงพาณิชย์กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์และสร้างมิติใหม่สาหรับอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเสนอมุมมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย และการดาเนินนโยบายของภาครัฐในทุกมิติ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน

กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)ขอเรียนว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการนาเสนอภาพรวมสถานการณ์ข้าวไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการให้ข้อคิดเห็นและนาเสนอมุมมองต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยในการประชุมกลุ่มย่อย (workshop) ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตลาดทั่วไป (mass market) กลุ่มตลาดเฉพาะ(specialty market) และกลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม (value added and innovation market) ดังกาหนดการที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์ กรมการค้าภายในขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ หรือเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาด 3 กลุ่มข้างต้นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยในทุกมิติ ให้กับกระทรวงพาณิชย์ก่อนการประชุมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ นายณัฐวัฒน์ จิตตนาสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-507-5891 หรือ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป