วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้ของหน่วยงานและเครือข่าย ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จัดนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560

สำหรับผลงานวิจัยพร้อมใช้ของ สวทช. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟางข้าวอินทรีย์ ปลูกผักได้ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟางไทย แฟคทอรี่ ซึ่งเกิดจากชุมชนบ้านสามขา จ.ลำปาง ด้วยการนำฟางข้าวเหลือทิ้งมาแปรเป็นกระดาษอินทรีย์และนำมาปลูก ไม่ใช่แค่ย่อยสลายได้แต่เติบโตเป็นพริก มะเขือเทศ กวางตุ้ง ข้าวโพด โดยโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. ภาคเหนือ ได้สนับสนุนนำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาให้ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเคมีและคิดค้นกระบวนการผลิตจนสำเร็จ

 

จึงได้พัฒนาต่อยอดจากกระดาษทั่วไป นำเอาเมล็ดพันธุ์มาใส่เพื่อเพาะบนฟางข้าว ทำให้มีคุณสมบัติเก็บความชื้นได้ดี ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ และนำมาสู่การออกแบบเป็น “ปฏิทินกินได้” (Plant Calendar) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมชุมชนมีรายได้เพิ่ม ขึ้น สร้างอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพจากบรรพบุรุษด้วยการใช้ วทน. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังมี "ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน” ของบริษัท ไทย–นิจิ อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกขนมอบกรอบจากข้าวเหนียว Rice Cracker “Arare” เมื่อข้าวไทยเป็นขนมอบกรอบญี่ปุ่น ที่ตอบโจทย์นโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการนำข้าว “ข้าวธัญสิริน” ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อตั้งแต่ปี 2553 เป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ให้มีความต้านทานโรคไหม้ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง) “ข้าวธัญสิริน” มีคุณสมบัติเหนี่ยวนุ่ม ข้าวสุกเมื่อเย็นลงยังคงความนิ่ม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัท ไทย-นิจิฯ ได้นำข้าวธัญสิรินจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรงมาผลิตขนมอบกรอบอย่างเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ “ขนมข้าวอบกรอบธัญสิริน” และบริษัทฯ อยู่ระหว่างรวบรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อคัดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ส่งตรงสู่โรงงาน และแปรรูปสินค้าคุณภาพสู่มือผู้บริโภคอย่าต่อเนื่อง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป