สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.) สป.วท. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant) TED Fundรุ่นที่ 1 สำหรับสนับสนุนแก่นักศึกษา นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ในการสร้างและ/หรือประกอบธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน Download ใบสมัคร

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป