8 ธันวาคม 2560 ที่ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวระหว่างพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่งยุคใหม่ ในโอกาสเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด ในประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์เอ็มจี (MG) ของกลุ่มบริษัทเอสเอไอซีฯ (Shanghai Automotive Industry Corporation-SAIC)

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตและประกอบรถด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ธุรกิจยานยนต์ขนาดใหญ่ของประเทศจีน ว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสเอไอซีฯ ในการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และเป็นการยืนยันถึงศักยภาพการเป็นฐานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ที่สำคัญระดับโลกของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพ

 

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ นี้เกิดจากการที่ประเทศไทยมีเป้าหมายไปสู่ Thailand 4.0 เป็นการยกระดับประเทศด้วยขีดความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นแนวคิดนวัตกรรมการขนส่งยุคใหม่ (Modern transportation) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 ที่ยั่งยืนได้ บนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูงจากบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และเป็นความร่วมมืองานวิจัย พัฒนา พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่
1.    ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์ นวัตกรรมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างรูปแบบธุรกิจการขนส่งสมัยใหม่

2.    ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) รวมถึงร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ ทดสอบ

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรป้อนเข้าสู่สายการผลิต รองรับอุตสาหกรรมการขนส่งสมัยใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในเทคโนโลยี    ยานยนต์ขั้นสูงและรองรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป