เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment ให้มีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี (2556)
- สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ ธ.ค. 2560 และสามารถสมัครขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด
-  มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ
   อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
-  สามารถปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลาที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเป็นเวลา 1-2 ปี
- จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Foundry Engineering, Applied Mathematics, Physics, Materials Science, Polymers, Chemistry, Electrochemistry and Environment

ระยะเวลา ในการสนับสนุนทุนสนับสนุนทุนในระยะเวลา 1-2 ปี

เงื่อนไขการให้ทุน
1.    ค่าตอบแทนสำหรับเป็นค่าครองชีพของนักวิจัย ตลอดระยะเวลาที่รับทุน
2.    ค่าประกันสุขภาพ
3.    กรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรทุนเป็นนักวิจัยจากต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจะจัดสรรค่าเดินทางสำหรับผู้ได้รับทุนเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี

การประเมินผล
นักวิจัยหลังปริญญาเอกต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้
- ส่งผลงานการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี Impact factor หรือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ
- จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน

เอกสารที่นำส่ง
1.    ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร ที่ระบุถึงประสบการณ์ด้านการวิจัย เช่นผลงานวิจัย บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือการนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ถ้ามี)
2.    สำเนาหลักฐานการศึกษาได้แก่ ปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.    บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
4.    หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ Postdoctoral Fellowship Program ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4470 (วลี) โทรสาร 0 2564 6339


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป