โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษา ทั้งในระดับตอนต้นและตอนปลาย ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โอกาสที่จะได้รับ เช่น กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การฝึกทำวิจัยและการทำโครงงานวิจัยโดยมีนักวิทยาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง รวมถึงการได้รับโอกาสคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เป็นต้น


น้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp และ http://www.jstp.org สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2560 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 2564 7000 ต่อ ต่อ 1430-1437 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป