16-17 พ.ย. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากเกาหลีใต้

จัดสัมมนาเรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ SMEs ไทย โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานกว่า 80 คน

ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม หรือ ASEM SMEs Eco-Innovation Center (ASEIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเกาหลีใต้ มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ SMEs ในทวีปเอเชีย ร่วมกันจัดงานสัมมนา เรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560

 

โดยนับเป็นปีที่สองของความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และ ASEIC โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ในลักษณะการบรรยายแนะนำความรู้และกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการสร้างความตระหนักและความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทดลองปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ใช้จริงจากบริษัทในประเทศเกาหลีใต้ โดยมุ่งหวังให้ SMEs ไทยเกิดนวัตกรรมสีเขียวในการดำเนินงานและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การลดต้นทุน เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น ด้านสังคม เพื่อการสร้างงานและสร้างอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดมลพิษและลดมลภาวะ”

ด้าน Ms. Kang Younji (นางสาวคัง ยูนจิ), Project Manager ASEIC กล่าวว่า “ASEIC เป็นองค์กรนานาชาติจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีภารกิจหลักในการสร้างความสามารถให้กับ SMEs ประเทศต่างๆ ในเอเชียโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ASEIC ได้ขยายความร่วมมือจากปีที่แล้วที่มีโครงการร่วมกันกับโปรแกรม ITAP สวทช. ในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs เปลี่ยนมาเป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความสามารถให้กับ SMEs ในประเทศไทย

 

ซึ่งแนวทางการทำงานจะเน้นที่ความต้องการเฉพาะด้านของประเทศต่างๆ เป็นหลัก สำหรับประเทศไทยภายหลังการสัมมนาจะมีการสำรวจถึงความต้องการและแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยว่า มีความต้องการหรือสนใจในหัวข้อใดเป็นพิเศษ จากนั้นทาง ASEIC จะดำเนินการร่วมกับโปรแกรม ITAP สวทช. เพื่อให้การสนับสนุน SMEs ตามหัวข้อนั้นต่อๆ ไป โดยอาจจะขยายความร่วมมือจากรูปแบบการสัมมนา เป็นการศึกษาดูงานที่เกาหลี หรืออาจจะพิจารณาการให้ที่ปรึกษาของทาง ASEIC มาประจำที่ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในประเทศไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนา ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Eco-Innovation) การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) แบรนด์สินค้าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (green brand) ฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labeling) โดยวิทยากรเกาหลี พร้อมการแบ่งปันประสบการณ์จากวิทยากรไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการและ SMEs ไทย ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปได้เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดของเสียที่เกิดในกระบวนการต่างๆ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป