สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะจัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณภาพและจริยธรรมการวิจัย ให้แก่ ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ ของสถาบันวิจัย และสถาบันอุดมศึกษา และยังเป็นการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมการวิจัยร่วมกันเพื่อผลักดันมาตรฐานการวิจัยในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2117 6934
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป