19 ต.ค. 60 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน”

สำหรับปีงบประมาณ 2560 - 2563 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค “เกษตร 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และคิกออฟหัวข้อสัมมนาแรก “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันที่ 9 พ.ย. 60 นี้ รับจำนวนจำกัด 50 รายเท่านั้น

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ถือเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ผ่านมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ได้ช่วยพัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 35 ราย โดยช่วยเพิ่มมูลค่าการขายไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

 

ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้คะแนนประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประกันคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และประเด็นมุ่งเน้นสำคัญของโครงการนี้ คือ จะช่วยสนับสนุนในด้านมาตรฐาน ThaiGAP, GLOBALG.A.P.(ส่งออกต่างประเทศ) และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” เพื่อเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน

โดยมีกิจกรรมตลอด 3 ปีข้างหน้า อาทิ การจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เช่น หัวข้อ Smart farmer เกษตรอินทรีย์ และ ThaiGAP เป็นต้น การจัดสัมมนาเพื่อเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร การวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ การเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในงาน THAIFEX ณ อิมแพค เมืองทองธานี 3 ครั้ง (ปี 2561 - 2563) และการเสาะหาเทคโนโลยี ณ ต่างประเทศ 2 ครั้ง (ประเทศจีนและญี่ปุ่น)”

 

“โครงการครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญทั้งใน สวทช. เช่น สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, MTEC, NECTEC และพันธมิตรภายนอกของ สวทช. เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งสิ้น” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

 

ผู้ประกอบการผักและผลไม้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อรับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพนิตา ศรีประย่า หัวหน้าโครงการฯ โทร. 0 25647000 ต่อ 1301 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม ตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลข้างต้น ภายในวันที่ 1 พ.ย. 60 นี้เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด 50 ราย)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป