ด้วยบริษัท บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21" ภายใต้แนวคิด "เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารสถนศึกษา และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และตอบสนองกับทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ภายในสถานศึกษาของตน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 500 คน

สถานที่ : ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัด : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สนับสนุนหลัก : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://www.aksorn.com/science2017/
จำกัดที่นั่ง 500 ที่ (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งครบจำนวน)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2622-2999
คุณแก้วใจ #1512 , คุณศตวรรษ #1634
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป