28 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (สทบท.) จัดประชุมสัมมนา “CLMVT Tourism in Digital Era Conference” (การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMVT ในยุคดิจิทัล)

เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางการค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นไทยที่เหมาะสมไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ต่อไป

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวของ SMEs ไทย เฉพาะภาคโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่า GDP เท่ากับ 6.34 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 93 ของ GDP ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ของไทย และเพื่อเป็นการสนองรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ที่เน้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ยกระดับความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเชื่อใจ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล การดำเนินกิจกรรม “CLMVT Tourism in Digital Era” ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในสาขาการท่องเที่ยวของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้เกิด Multi Countries - One Destination ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและสามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)”

ด้าน นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “การประชุมสัมมนา CLMVT Tourism in Digital Era จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททัวร์ โดยเน้นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างรายได้และการเข้าถึงตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีของนักท่องเที่ยว ความต้องการในลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น และการแข่งขันที่มากขึ้นเนื่องจากความสามารถของเทคโนโลยี ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปรับตัวและเสริมเทคโนโลยีที่จะสร้างความน่าสนใจความแตกต่าง และความน่าเขื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท่องเที่ยว รวมถึงความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแก่นักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น และในขณะเดียวกันเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลไทยให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองและเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”

“ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานครั้งนี้ขึ้น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยร่วมกันสรรหาผู้พูดและเทคโนโลยีมานำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เป็นงานที่รวมสมาคมท่องเที่ยวในประเทศไทยและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการในแถบประเทศ CLMVT ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจท่องเที่ยวและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างเครือข่าย ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างกระชับ การพิชเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจเร่งด่วน และการสร้างเครือข่าย

โดยหัวข้อสัมนาในวันนี้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของระบบดิจิทัลที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ในหัวข้อแนวโน้มและการท่องเที่ยวออนไลน์ และการสื่อสารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพกับนักท่องเที่ยวชาวจีน การเสวนาเรื่องความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนมีการคัดสรรผู้พิชชิ่งแสดงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยว ได้แก่ ผลงาน Local Alike (โลเคิล อไลค์) บริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน / ผลงาน Penguint (เพนกวิน) แอปพลิเคชั่นจองตั๋วเครื่องบิน / ผลงาน Buzzebees (บัซซี่บีส์) แอปพลิเคชั่นด้าน CRM Privilege Platform ที่มุ่งสร้าง Royalty ให้กับผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ / ผลงาน Zuru (ซูลู) บริการแอปพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจSME ให้การควบคุมการดำเนินงานเต็มรูปแบบที่ธุรกิจต้องการ / ผลงาน FREESPACE (ฟรี สเปซ) แอปพลิเคชั่นการเดินทางใหม่ซึ่งง่ายและสะดวกในการใช้งาน และผลงาน GRIDSIGNAGE (กริดไซเนจ) ระบบป้ายดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อใช้ในการโปรโมทและประชาสัมพันธ์ รวมถึงยังมีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจภายในงานด้วย” ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าว

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป