โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน (Thailand-China Technology Transfer Center: TCTTC) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) นำคณะผู้ประกอบการจากประเทศไทยจำนวน 12 บริษัท และคณะผู้บริหาร นักวิจัย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้นจำนวน 55 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 14 (China-ASEAN Expo 2017) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ คณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี นำโดย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวง, ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bilateral Meeting on Science and Technology Cooperation) กับคณะจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนาย Wang Zhigang ผู้ช่วยรัฐมนตรีและเลขาธิการกลุ่มผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Secretary of the Communist Party of China Leading Group) โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Partnership Program) ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รวมไปถึงการขยายความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองคุณภาพ (Testing Facility) ห้องปฏิบัติการเพื่อการอบรม ฝึกหัดและพัฒนาบุคลากร (Training Facility) และห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Design and Engineering Facility) นอกจากนั้น ยังมีการเจรจาความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ด้วย โดยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว นับเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และถือเป็นความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนั้น คณะจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้รับเกียรติให้กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และแนวทางความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับประเทศจีน (Thailand 4.0 and Innovation Cooperation Platform with China)” โดยมีเนื้อหากล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและจีนในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่บริษัท สถาบันการศึกษา และหน่วยงานจากประเทศจีนสามารถร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) รวมทั้งสรุปถึงการความสอดคล้องระหว่างนโยบายประเทศไทย 4.0 ของไทย และนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road Initiative) ของจีน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศทั้งสอง อนึ่ง การประชุมในปีนี้มีประเด็นมุ่งเน้นด้านความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านยาแผนโบราณและสมุนไพร โดยมีตัวแทนจากประเทศไทยจำนวน 2 ท่านได้รับเชิญผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในที่ประชุม ได้แก่ เภสัชกรหญิง ผกากรอง ขวัญข้าว จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ นำเสนอกรณีศึกษาการพัฒนายาสมุนไพรไทยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ และ นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสาวนาในหัวข้อแนวทางความร่วมมือนานาชาติด้านยาแผนโบราณ (Traditional Medicine International Collaboration Mechanism) และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ประกอบการไทยจาก 8 บริษัท (Healthy Kingdom Co.,Ltd., Siam Worada 59 Co.,Ltd., Dream Plus 8 Co.,Ltd., Beauty & Health Maker Co.,Ltd., CSG Product Co.,Ltd., Adeya Marketing Co.,Ltd., Lom & Fon Organic Farm และ Mitr Medical Co.,Ltd.) ได้ร่วมนำเสนอสินค้านวัตกรรมไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโลยีจากผลงานวิจัยของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ร่วมงาน และร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (B2B Matchmaking) โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนมาก

งานมหกรรมจีน-อาเซียน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน โดยถือเป็นงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ร่วมกับการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน โดย สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของไทย ภายในบูธของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน และได้รับความนิยมจากผู้ร่วมงานชาวจีนเป็นอย่างสูง นับเป็นหนึ่งในการสะท้อนภาพความเป็นไปได้ของความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป